Nieuw reglement optocht Roesdonk

Geplaatst op: 10-01-2023

N.a.v. enkele vragen vanuit diverse optochtdeelnemers is er besloten om het optocht reglement op een aantal punten te wijzigen.

De Roesdonkers hebben ooit in een ver verleden een optocht reglement opgesteld en er toen voor gekozen om geen groepen buiten Soerendonk mee te laten doen. Daarnaast deden de optochtdeelnemers alleen mee voor de prijzen als deze op zaterdag en zondag niet in andere optochten van Cranendonck hadden meegedaan. Destijds waren dit weloverwogen en doordachte beslissingen om de optocht van Soerendonk aantrekkelijk en betaalbaar te houden voor het publiek.

De huidige situatie is echter veranderd (corona en een gewijzigde financiële situatie van onze vereniging). Daarom hebben we deze regel nogmaals tegen het licht gehouden en aangepast.  De bovenstaande beperkingen zijn uit het optochtreglement gehaald, hieronder is het nieuwe reglement te lezen.

Dus waar het op neer komt is dat iedereen mee mag doen in de optocht, ook voor de prijzen. Daarnaast mogen deelnemers van onze optocht ook deelnemen in andere optochten, zonder hiervan consequenties in onze optocht te ondervinden.

We hopen hiermee een passende aanpassing te hebben kunnen doen. We zijn altijd bereikbaar voor opmerkingen of vragen.

Veel plezier met bouwen en tot zondag op de receptie!

Optochtreglement 

Soerendonk, 10 januari 2023 

1. De prinsenwagen wordt beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging de Roesdonkers. CV de Roesdonkers draagt ook zorg voor het geluid en de juiste tekst van Prins & Prinses. 

2. CV de Roesdonkers zorgt voor een trekkend voertuig met chauffeur. In overleg met CV de Roesdonkers kan de Prins & Prinses voor een trekkend voertuig zorgen. Het versieren van de prinsenwagen wordt gedaan door de buurt waarin de Prins en Prinses wonen. 

3. De prijzen zullen per deelnemende wagen en/of groep beoordeeld worden. Diegene met het hoogst aantal totaalpunten zal de eerste prijs in ontvangst nemen. Al naar gelang het puntenaantal afneemt daalt het prijzengeld. 

4. Voor de buurtschappen is een aparte categorie ingesteld. Als buurtschap wordt verstaan een groep die hoofdzakelijk bestaat uit inwoners van een buurtschap. Hiertoe behoren niet de georganiseerde carnavalsgroepen. Om als buurtschap in aanmerking te komen voor de 1e t/m de 5e prijs dient het buurtschap aan de optocht deel te nemen met tenminste zeven deelnemers uit het betreffende buurtschap. Het geldbedrag waarvoor de buurtschappen in aanmerking komen is voor alle buurtschappen gelijk. Het wedstrijdelement wordt beloond met een trofee van nummer 1 t/m 5 (of naar gelang het aantal deelnemende buurtschappen). Deze categorie wordt niet opgenomen in de totaaluitslag, maar apart beoordeeld. 

5. Naast de optochtprijzen wordt de Pastoor Bakker Wissel Trofee toegekend aan de groep of wagen met het hoogst aantal punten die nog niet buiten Soerendonk aan een optocht heeft deelgenomen. 

6. Aan de groep of wagen met het hoogst aantal behaalde punten wordt een wissel trofee beschikbaar gesteld, de z.g. Roesdonker. 

7. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de categorie van deelname. Men wordt beoordeeld in de categorie waarvoor men zich opgegeven heeft. Is dit volgens de jury niet correct dan is diskwalificatie mogelijk. Reclamatie achteraf is niet mogelijk. Alle gemotoriseerde onderstellen vallen in principe onder de categorie wagens. Als optochtcommissie willen we echter uitzonderingen maken als het voertuig geen al te grote invloed heeft op het geheel. Het moet ondergeschikt zijn aan het idee. Het dient in alle gevallen vroegtijdig besproken te worden met de optochtcommissie. Grasmaaiers en kleine ingebouwde auto’s als ondersteuning bij het voortbewegen is geen enkel probleem. In alle andere gevallen beslist de optochtcommissie. 

8. De jury dient minimaal uit 5 personen te bestaan. 

9. Wagens of groepen die als gevolg van overmacht uitvallen krijgen toch een jurybeoordeling op idee en uitwerking. (E.e.a. om toch in aanmerking te komen voor een prijs) 

10. De jurybeoordeling bestaat uit 3 onderdelen, te weten 

A: maximaal 10 punten voor het idee (carnavalesk, humoristisch, originaliteit, actualiteit) 

B: maximaal 20 punten voor het uitwerken van het idee en vooral het afwerken van het idee (perfectie van de wagen of groep, met inachtneming van de tijd die aan het uitwerken van het idee is besteed). 

C: maximaal 10 punten voor het uitbeelden van het idee (wijze waarop het idee wordt overgebracht op het publiek, het betrekken van het publiek en het acteren speelt hierbij een belangrijke rol). 

OPMERKING; Ieder jurylid kan bij extreem geluidsniveau punten in mindering brengen, dit ter eigen beoordeling van het betreffende jurylid. 

11. Een week voorafgaande aan de optocht heeft iedere deelnemende groep of individueel de mogelijkheid om een schriftelijke toelichting te geven van hun wagen en/of groep. Deze schriftelijke toelichting kan worden ingeleverd bij het secretariaat van de optochtcommissie. 

12. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht. De optochtcommissie heeft het recht om een dergelijke deelnemer, groep of wagen uit te sluiten van deelname aan de optocht. 

13. Tijdens de optocht mogen wagens en/of groepen geen reclame voeren. 

14. Alle deelnemers moeten zich opgeven via een ondertekend inschrijfformulier te verkrijgen bij leden van de optochtcommissie van CV de Roesdonkers. Dit dient te gebeuren twee weken voor aanvang van de optocht. Onderstaand ook te downloaden.

15. De wagens moeten uiterlijk om 12.00 uur in de juiste voorgeschreven startopstelling klaar staan. De optochtindeling zal door de optochtcommissie worden bepaald. 

16. De Prins en Prinses hebben de keuze welke wagen en/of groep zij voor de prinsenwagen wil laten deelnemen. Door optochtbegeleiders zal worden gecontroleerd en aangeraden om zelfrijdende voertuigen en aggregaten tijdig te starten. Dit om een vlotte start van de optocht te garanderen. 

17. Ontbinding van de optocht voor Den Donck. De optochtdeelnemers hebben de mogelijkheid om de wagens op het kerkplein af te breken. 

18. De loopgroepen alsmede de groepen behorende tot de wagens dienen zich aan een tijdslimiet te houden waarin het spel tot uitvoering gebracht kan worden. Er mag maximaal 20 seconden worden stil gestaan, daarna na ± 100 meter mag er weer 20 seconden worden stil gestaan. 

19. Optochtbegeleiders zijn ten alle tijden bevoegd om in te grijpen als het spel niet volgens de afgesproken tijdslimiet plaatsvindt en daardoor de vlotte doorgang van de optocht in het gedrang komt. 

20. Alle zelfrijdende voertuigen dienen aan de voor- en achterzijde te worden voorzien van een trekoog dat direct in gebruik genomen kan worden indien er problemen met het voertuig zijn. Ook moet op iedere wagen een trek- of duwstang aanwezig zijn. 

21. Alcohol, drugs en medicijnen gebruiken tijdens de optocht is voor alle deelnemers verboden. 

22. Chauffeurs van zelfrijdende voertuigen moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (voor onderstellen van bussen, vrachtwagens, e.d. is dit rijbewijs C of D). Voor bestuurders van ingebouwde personenauto’s is dit rijbewijs B, voor bestuurders van een landbouwtrekker is een van de bovengenoemde rijbewijzen voldoende. Heeft men geen van de bovengenoemde rijbewijzen dan is voor het besturen van een landbouwtrekker een geldig trekkerrijbewijs nodig. 

23. Eigenaren van zelfrijdende voertuigen zoals trekkers, busonderstellen en vrachtwagens moeten deze voertuigen zelf verzekeren. Ook moet aan de verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven dat het voertuig gebruikt wordt voor een carnavalsoptocht. Dit dient ook doorgegeven te worden voor een landbouwtrekker, omdat die in de carnavalsoptocht niet gebruikt wordt alwaar hij voor is bestemd. 

24. De deelnemers vrijwaren Carnavalsvereniging De Roesdonkers door de enkele ondertekening van het inschrijfformulier tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook ter zake van door deelnemers c.q. hun medegevoerde materiaal, toegebrachte schade aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders, overheid, etc. 

25. Het is niet toegestaan om dieren mee te laten trekken in de optocht in wat voor vorm dan ook. 

26. De optochtcommissie, politie, brandweer en burgemeester zijn ten alle tijden bevoegd om in te grijpen wanneer zij dit nodig acht (bijv. wanneer de veiligheid van deelnemers en publiek in gevaar kan komen door technisch onverantwoord bouwwerk) 

27. Alle personen die zich op een wagen bevinden waar valgevaar aanwezig is, dienen zich uit te rusten met veiligheidsriemen en/of -tuigjes. 

28. Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan. 

29. Op alle wagens dient minimaal één goed gekeurde brandblusser (min. 6kg) aanwezig te zijn. 

30. Tijdens het opstellen, voor het vertrek en stilstaand in de optocht is het verboden confetti of ander materiaal te spuiten. Op ramen, deuren of andere doelen mag niet gericht worden. Ook dient de confetti organisch afbreekbaar te zijn, dus er mag geen plastic of ander niet-afbreekbaar materiaal gebruikt worden. 

31. Vanwege de veiligheid mag er geen snoepgoed, fruit of andere artikelen in het publiek gestrooid worden. Uitzondering hierop vormt het strooien van snoep en/of fruit vanaf de prinsenwagen, maar dan uitsluitend achter de wagen. Er dient een minimale veiligheidszone van 50 meter achter de wagen te worden bewaakt. 

32. Deelnemers van de optocht zorgen ervoor dat de opstelplaats schoon wordt achtergelaten. 

33. Prijzengeld wordt niet vermeld, omdat dit ten alle tijden kan worden aangepast indien hier een reden voor is. 

34. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van CV de Roesdonkers. 

35. Veiligheid gaat boven alles.

Meedoen?

Download hieronder het inschrijfformulier voor de optocht van 2023:

Het is Carnaval! Alaaf!!

Nog even geduld, Carnaval begint weer over:

365
dagen
365
uren
365
minuten
365
seconden